ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
5.1 Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met bureau V.R.I.S.
onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan bureau V.R.I.S. een
opdracht heeft gegeven.
Opdracht: de overeenkomst waarbij een Opdrachtgever bureau V.R.I.S. opdracht verstrekt
tot het verzorgen van een training en/of coaching, het vervaardigen en leveren van
onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten, zoals
advisering, dagvoorzitterschap en detachering alles in de ruimste zin des woords.
Training bureau V.R.I.S. : her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige
andere vorm van opleiding, coaching en/of dagvoorzitterschap..
Deelnemer: een ieder die zich bij bureau V.R.I.S. aanmeldt of door een Opdrachtgever
wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een training.
Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een training.
Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of
enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een training of
opdracht wordt gebruikt.
Toepasselijkheid
5.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van bureau V.R.I.S. en
aanmeldingen met betrekking tot trainingen zijn de algemene bepalingen van toepassing.
5.3 Indien de Opdrachtgever zorgt voor aanmelding van de Deelnemer, verplicht de
Opdrachtgever zich jegens bureau V.R.I.S. deze algemene voorwaarden aan de Deelnemer
bekend te maken en op te leggen.
5.4 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door bureau V.R.I.S.
vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor
de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen
geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de
overeengekomen prijs.
Levering
5.5 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen
prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen
geven geen grond voor ontbinding.
5.6 Bureau V.R.I.S. heeft het recht Deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het
normale verloop van de training tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere
deelname aan de training uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het
cursusgeld onverlet.
Tarieven
5.7 Bureau V.R.I.S. is bevoegd om tarieven van de diensten en trainingen jaarlijks aan te
passen.
5.8 Alle trainingen dienen 100% voor aanvang van de training te zijn betaald. Na
opdrachtbevestiging dient het bedrag binnen 7 (zeven) werkdagen te zijn betaald.
5.9 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van
de training, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere
2
werken, gebeuren naar beste weten van bureau V.R.I.S., maar kunnen redelijkerwijs
afwijken.
Aansprakelijkheid
5.10 Aan de opgegeven lesdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand
gehouden. Bureau V.R.I.S. is niet gehouden trainingen ten behoeve van Deelnemers die
verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. Het cursusgeld voor gemiste training blijft
onverminderd verschuldigd.
5.11 Als de overmacht een bepaalde training betreft, zal bureau V.R.I.S. een andere tijd of
dag voor het houden van deze training trachten vast te stellen, dan wel het gehele
lesprogramma een tijdseenheid opschuiven.
5.12 Bureau V.R.I.S. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het
gebruik van het door bureau V.R.I.S. samengestelde onderwijsmateriaal, en/of voor schade
ontstaan tijdens het bijwonen van de training. Deelnemer wordt geacht de
veiligheidsinstructies en normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt
aansprakelijkheid volledig voor Deelnemer. De Deelnemer zal bureau V.R.I.S. voor
aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
Annulering
5.13 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft bureau V.R.I.S. altijd het recht
een training te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
5.14 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een training alleen schriftelijk
annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling.
– In company: de training kan kosteloos geannuleerd worden tot 8 (acht) weken voor de
aanvang van de training. Vanaf acht weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van
de vergoeding voor de training verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien
minder dan drie weken voor aanvang van de training wordt geannuleerd.
– Open: Opdrachtgever of Deelnemer kan kosteloos annuleren tot 8 (acht) weken voor de
aanvang van de training. Vanaf acht weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van
de vergoeding voor de training verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien
minder dan drie weken voor de aanvang van de training wordt geannuleerd.
Privacy en beveiliging
5.15 Ten behoeve van de AVG (privacywet ingaande 25 mei 2018) heeft bureau V.R.I.S. de
voorwaarden aangepast. Bureau V.R.I.S. respecteert privacy in de breedste zin van het
woord en neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Ons beleid bepaalt
hoe wij de informatie gebruiken voor onze relaties. Wij gebruiken informatie puur voor
doeleinden om medewerkers te ontwikkelen en onze bedrijfsactiviteiten. We verzamelen
uitsluitend persoonlijke informatie met toestemming van onze relaties en in
overeenstemming met ons beleid. We verstrekken onder geen enkel beding
persoonsgegevens aan derden.
5.16 Gebruik/uiting fotomateriaal
Uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkenen zal duidelijk en in eenvoudige taal
geldige (schriftelijke) toestemming worden gevraagd voor het gebruik van zijn/haar
beeldmateriaal voor plaatsing op de website/social media/nieuwsbrieven. Bij het verzoek
hiervan kan betrokkenen zijn goedkeuring op elk moment schriftelijk weer intrekken en zal
bureau V.R.I.S. het beeldmateriaal verwijderen. Schriftelijke intrekkingsverzoeken kunnen
gericht worden aan bureau V.R.I.S.. Uiteraard verplicht bureau V.R.I.S. zich om het
beeldmateriaal goed te beschermen.
5.15b Extra informatie over ons AVG-beleid kunt u schriftelijk opvragen bij bureau V.R.I.S.